Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

IRCI-5400
MPEG-2 Digital & Fully DVB Compliant
Capable of Receiving Unencrypted Free Digital Programmes
SCPC & MCPC Receivable from C/Ku-band Satellites
MPEG/MusiCam Layer I and II, CD Quality Audio Sound
DiSEqC 1.0 and DiSEqC 1.2 Control Compatible
Capable of Inserting Max. 1000 PIDs-Video, Audio and PCR
Capable of Setting the Frequency for SMATV System